Zagraj! w Geopolityczny Quiz Kliknij tutaj 

Konferencja Geopolityczna Gra Mocarstw

Nabór esejów do Zeszytu Naukowego “Geopolityczna Gra Mocarstw”

2 Mins read
Geopolityczna gra mocarstw powraca do Power Politics, porzucając konstruktywistyczny ład międzynarodowy. Regionalne mocarstwa konsolidują swoje wpływy w najbliższym otoczeniu oraz ekspandują rywalizując o przewagi w tzw. crush zones.

Konferencja „Geopolityczna Gra Mocarstw” ma służyć zapoczątkowaniu debat o konkretnych rozwiązaniach. Eksperci, którzy biorą udział w Konferencji mają tego świadomość i chcą uczestniczyć w pogłębionych dyskusjach.

Dzięki Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego, w tym roku po raz pierwszy zostanie opublikowany punktowany według standardów listy ministerialnej Zeszyt Studencki „Nasze Studia” pt. „Geopolityczna Gra Mocarstw”.

Artykuły naukowe zgłaszane do publikacji w Zeszytach Studenckich „Nasze Studia” powinny być przekazywane drogą elektroniczną na adres: zeszytystudenckie.ug@gmail.com lub office@historycznyambasador.com.
Przy przygotowywaniu artykułu należy korzystać z załączonych zasad edytorskich.

Termin nadsyłania artykułów do numeru 12/2022 to 25 stycznia 2022 r.

Artykuły niespełniające wymogów formalnych nie będą przyjmowane do procesu wydawniczego.

Przesyłając artykuł naukowy, Autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana, nie znajduje się w procesie recenzowania/publikowania w innym czasopiśmie naukowym.

W związku z tym Autorzy zobowiązani są dołączyć do artykułu deklarację wkładu własnego oraz oświadczenie o prawach autorskich.

Artykuł naukowy powinien oscylować wokół zagadnień poruszanych podczas konferencji:

  • Geopolityka i wojskowość
  • Dyplomacja i gospodarka
  • Transport i Energetyka

Maksymalnie artykuł naukowy może mieć objętość 10 stron.

Ghostwriting oraz Guest-autorship

Redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.: „ghostwriting” i „guest autorship” będą demaskowane i dokumentowane. Proceder o nazwie „ghostwriting” oznacza pominięcie wśród Autorów artykułu naukowego osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie opracowania. Przejawem „ghostwritingu” jest także brak wymienienia tejże osoby w podziękowaniach.

Proceder o nazwie „guest authorship” inaczej określany jako „honorary authorship” oznacza sytuację, gdy dana osoba miała znikomy udział w powstaniu artykułu lub udział ten w ogóle nie miał miejsca, a mimo to osoba ta została dopisana jako Autor/ Współautor opracowania.

W celu przeciwdziałania tego rodzaju nierzetelnym praktykom, redakcja czasopisma będzie wymagać określenia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie opracowania. W tym konieczne jest podanie informacji o afiliacji Współautorów, autorstwa koncepcji, zasad i metodologii wykorzystanej w celu realizacji publikacji.

Deklaracja wkładu własnego
Declaration of contribution
Oświadczenie o prawach autorskich
Copyright Statement

Do pobrania:

Zasady edytorskie
Editing standards

 

Dodaj debaty Konferencji do swojego kalendarza:

Dołącz do konferencji
"Geopolityczna Gra Mocarstw"

Subskrybuj blog Historyczny ambasador
i bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami

%d