fbpx

Zagraj! w Geopolityczny Quiz Kliknij tutaj 

Konferencja Geopolityczna Gra Mocarstw

Nabór esejów do Zeszytu Naukowego “Geopolityczna Gra Mocarstw”

2 Mins read
Geopolityczna gra mocarstw powraca do Power Politics, porzucając konstruktywistyczny ład międzynarodowy. Regionalne mocarstwa konsolidują swoje wpływy w najbliższym otoczeniu oraz ekspandują rywalizując o przewagi w tzw. crush zones.

Konferencja „Geopolityczna Gra Mocarstw” ma służyć zapoczątkowaniu debat o konkretnych rozwiązaniach. Eksperci, którzy biorą udział w Konferencji mają tego świadomość i chcą uczestniczyć w pogłębionych dyskusjach.

Dzięki Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego, w tym roku po raz pierwszy zostanie opublikowany punktowany według standardów listy ministerialnej Zeszyt Studencki „Nasze Studia” pt. „Geopolityczna Gra Mocarstw”.

Artykuły naukowe zgłaszane do publikacji w Zeszytach Studenckich „Nasze Studia” powinny być przekazywane drogą elektroniczną na adres: zeszytystudenckie.ug@gmail.com lub office@historycznyambasador.com.
Przy przygotowywaniu artykułu należy korzystać z załączonych zasad edytorskich.

Termin nadsyłania artykułów do numeru 12/2022 to 9 stycznia 2022 r.

Artykuły niespełniające wymogów formalnych nie będą przyjmowane do procesu wydawniczego.

Przesyłając artykuł naukowy, Autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana, nie znajduje się w procesie recenzowania/publikowania w innym czasopiśmie naukowym.

W związku z tym Autorzy zobowiązani są dołączyć do artykułu deklarację wkładu własnego oraz oświadczenie o prawach autorskich.

Artykuł naukowy powinien oscylować wokół zagadnień poruszanych podczas konferencji:

  • Geopolityka i wojskowość
  • Dyplomacja i gospodarka
  • Transport i Energetyka

Maksymalnie artykuł naukowy może mieć objętość 10 stron.

Ghostwriting oraz Guest-autorship

Redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.: „ghostwriting” i „guest autorship” będą demaskowane i dokumentowane. Proceder o nazwie „ghostwriting” oznacza pominięcie wśród Autorów artykułu naukowego osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie opracowania. Przejawem „ghostwritingu” jest także brak wymienienia tejże osoby w podziękowaniach.

Proceder o nazwie „guest authorship” inaczej określany jako „honorary authorship” oznacza sytuację, gdy dana osoba miała znikomy udział w powstaniu artykułu lub udział ten w ogóle nie miał miejsca, a mimo to osoba ta została dopisana jako Autor/ Współautor opracowania.

W celu przeciwdziałania tego rodzaju nierzetelnym praktykom, redakcja czasopisma będzie wymagać określenia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie opracowania. W tym konieczne jest podanie informacji o afiliacji Współautorów, autorstwa koncepcji, zasad i metodologii wykorzystanej w celu realizacji publikacji.

Deklaracja wkładu własnego
Declaration of contribution
Oświadczenie o prawach autorskich
Copyright Statement

Do pobrania:

Zasady edytorskie
Editing standards

 

Dodaj debaty Konferencji do swojego kalendarza:

Dołącz do konferencji
"Geopolityczna Gra Mocarstw"

Subskrybuj blog Historyczny ambasador
i bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami

%d bloggers like this: